Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _uprava za europske poslove_medjunarodnu i pravosudnu suradnju.jpg
Obavlja poslove:
 • međunarodne i pravosudne suradnje te djelovanja u okviru Europske unije,
 • uspostavljanja, promicanje i obavljanja suradnje nositelja provedbe mjera suzbijanja korupcije,
 • izrade strateških dokumenata za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina i prati njihovu primjenu u području pravosuđa,
 • sudjelovanja predstavnika Ministarstva u radu institucija i drugih tijela Europske unije,
 • koordinira i prati prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije,
 • multilateralne i bilateralne suradnje u području pravosuđa,
 • koordinira aktivnosti Ministarstva na međunarodnom planu, 
 • suradnje s Međunarodnim sudom, Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima,
 • organizira, ocjenjuje i koordinira poslove Ministarstva i drugih tijela državne uprave na provođenju obveza koje proizlaze iz Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije.
 • međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima,
 • izručenja,
 • pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodne pravne pomoći, poslove pravosudne suradnje i koordinacije primjene instrumenata pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima s državama članicama Europske unije.