Statistika

Probacija u brojkama 
(podaci za 2016 godinu)

4147 broj zaprimljenih predmeta
3749 broj završenih predmeta
3535 broj predmeta na 31.12.2016.
539.780 broj odrađenih sati rada za opće dobro
1137 broj pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro
1474 broj predmeta rada za opće dobro
1329 broj izvješća za suce izvršenja, sud, državnog odvjetnika  i zatvorski sustav
806 broj predmeta uvjetnog otpusta
381 broj predmeta uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, sigurnosnom mjerom/posebnom obvezom
90 broj službenika u Sektoru za
probaciju
  u 2016. se gotovo utrostručio broj predmeta u odnosu na 2012.
  7 % osoba uključenih u probaciju su žene